Saturday, May 18, 2024

The Best of Indian Literature: A Must Read list of indian authors and their books

भारत में अनेक महान लेखकों ने अपनी श्रेष्ठ कृतियों को जनता के समक्ष पेश किया है यहाँ कुछ प्रसिद्ध पुस्तके और उसके सम्मुख लेखको का नाम दिया गया है सामन्यतः चर्चित पुस्तको और लेखको से सम्बंधित प्रशन TET एग्जाम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

The Best of Indian Literature: A Must Read list of indian authors and their books

Pdf  Download


पुस्तके/ग्रन्थ                   लेखक/कवि        
अभिषेकनाटकम् - भास
अभिज्ञानशाकुन्तलम् - कालिदास
अविमारक - भास
सुदर्शनविजयम्-- मधुसूदनमिश्र
अर्थशास्त्र - चाणक्य
अष्टाध्यायी - पाणिनि
आर्यभटीयम् - आर्यभट
आर्या-सप्तशती - गोवर्धनाचार्य
उरुभंग - भास
ऋतुसंहार - कालिदास
कर्णभार - भास
कादम्बरी - बाणभट्ट
कामसूत्र - वात्स्यायन
काव्यप्रकाश - मम्मट
काव्यमीमांसा - राजशेखर
कालविलास - क्षेमेन्द्र
किरातार्जुनीयम् - भारवि
कुमारसंभव - कालिदास
बृहत्कथा - गुणाढ्य
चण्डीशतक - बाणभट्ट
चरक संहिता - चरक
चारुदत्त ----भास
चौरपंचाशिका - बिल्हण
दशकुमारचरितम् - दण्डी
दूतघटोत्कच - भास
दूतवाक्य - भास
न्यायसूत्र - गौतम
नाट्यशास्त्र - भरतमुनि
पञ्चरात्र - भास
प्रतिमानाटकम् ---भास
प्रतिज्ञायौगंधरायण - भास
बृहद्यात्रा - वराहमिहिर
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त - ब्रह्मगुप्त
ब्रह्मसूत्र - बादरायण
बालचरित्र - भास
मध्यमव्यायोग ---भास
मनुस्मृति - मनु
महाभारत - वेद व्यास
मालविकाग्निमित्र - कालिदास
मुकुटतादितक -बाणभट्ट
मेघदूत - कालिदास
मृच्छकटिकम् - शूद्रक
मीमांसा - जैमिनि
योगयात्रा - वराहमिहिर
योगसूत्र - पतंजलि
रघुवंश - कालिदास
रसरत्नसमुच्चय - वाग्भट्ठ
रसमञ्जरी - शालिनाथ
रसरत्नसमुच्चय - वाग्भट्ठ
राजतरंगिणी - कल्हण
रामायण - महर्षि वाल्मीकि
व्याकरणमहाभाष्य - पतंजलि
वाक्यपदीय - भर्तृहरि
विक्रमोर्वशीय - कालिदास
वैशेषिकसूत्रम् - कणाद
स्वप्नवासवदत्तम - भास
समय-मातृका - क्षेमेन्द्र
साहित्य दर्पण - विश्वनाथ कविराज
सांख्यसूत्र - कपिलमुनि
सिद्धान्त शिरोमणि -
हर्षचरित्र - हर्ष
लेखक---पुस्तक
भर्तृहरि - वाक्यपदीयम्
वामन एवं जयादित्य - काशिकावृत्ति
भट्टोजिदीक्षित - वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी
अभिनवगुप्त --- ध्वन्यालोकलोचन, परमार्थसार
अध्यराज --- उत्साह
अग्गवन्स --- सद्दनीति
अलत --- joint author of काव्यप्रकाश
अमरचन्द्र --- बालभरत, काव्यकल्पलता
अमरसिंह --- नामलिङ्नुगानुशासन
अमरुक --- अमरुकशतक
अमितगति --- धर्मपरीक्षा, सुभाषितरत्नसम्दोह
आनन्द --- माधवनलकथा
आनन्दगिरि --- शंकरविजय
आनन्दतीर्थ --- यमकभरत
आनन्दवर्धन --- देविशतक, ध्वन्यालोक
अनन्त --- भरतचम्पु
अनन्त --- वीरचरित्र
अन्नम् भट्ट --- तर्कसंग्रह
अनुभूति --- सरस्वतिप्रक्रिया
अनुभूति स्वरूपाचार्य --- सरस्वतिप्रक्रिया
अपदेव --- मीमांसान्यायप्रकाश
अप्पय्य दीक्षित --- कुवलयानन्द
अरिसिंह --- काव्यकल्पलता, शुक्र्तसम्किर्तन
आर्यभट्ट --- आर्यभटिय, दशगीतिकासूत्र, आर्यस्तशत
(includes गणित), कालक्रिया, गोल
आर्यभट्ट ii --- आर्य सिद्धान्त
आर्य देव --- चतुशतिक, हस्तवलप्रकरनवृत्ति
आर्य शूर --- जातकमाला
अशधर --- धर्मामृत
अश्वगोश --- बुद्धचरित, गन्दिस्तोत्रगाथा,
सौन्दरानन्द
अश्विनिकुमार --- रसरत्नसमुच्चय
असंग --- (buddhist philosopher) महायनसूत्रलंकार,
बोधिसत्त्वभुमि, योगचरभूमिशास्त्र
अत्रि --- अत्रि स्मृति
आत्रेय --- आत्रेय संहिता
बादरयण --- ब्रह्म सूत्र
बल्ललसेन --- अद्भुतसागर
बल्ललसेन --- भोजप्रबन्ध
बाण --- कादम्बरी, हर्षचरित, चन्डीशतक
भल्लत --- शतक, शान्तिशतक
मम्मट --- काव्यप्रकाश
भानुदत्त --- रसमन्जरि, रसतरन्गिनि
भरत --- नाट्यशास्त्र
भरतचन्द्र --- विद्यासुन्दर
भरतितीर्थ --- part author of पंचदशि
भारवि --- किरातार्जुनीयम्
भर्तृहरि --- वाक्यपदिय, वैराग्यशतक, शृन्गारशतक
भास --- चारुदत्त, प्रतिज्ञयौगन्धरयन, प्रतिमनतक,
स्वप्नवासवदत्ता
भासर्वज्ञ --- न्यायसार
भास्करचार्य --- करनकुतुहल, लीलावती,
सिद्धान्तशिरोमणि
भास्करचार्य --- गणित, गोल, ग्रहगणित, बीजगणित
भट्टकलन्कदेव --- कर्नतकशब्दानुशासन
भट्ट नायक --- ह्र्दयदर्पण
भट्टि --- रावणवध (भट्टिकाव्य)
भट्टोजि दीक्षित --- प्रक्रियाकौमुदी
सिद्धान्तकौमुदी,  प्रबोधमनोरमा
भट्टोत्पल --- होराशास्त्र
भवभूति --- उत्तररामचरित, मालतीमाधव
भावमिश्र --- भावप्रकाश
भयभंजनशर्मन् --- रमलरहस्य
भोज --- युक्तिकल्पतरु, राजमार्तन्ड, राजमृगान्क,
राजवर्त्तिका, रामायणचम्पु (with लक्ष्मण भट्ट),
शलिहोत्र,
शृंगारप्रकाश, समरंगनसूत्रधार, सरस्वतिकण्ठाभरण,
भुम, भुमक
भौमक --- रावणर्जुनीय
बिहारी लाल --- सत्सै
विल्हण --- कर्णसुन्दरि, चौरपंचशिखा (or
चौरिसुरतपंचशिखा),
विक्रमन्कदेवचरित
बिल्वमंगल --- कृष्णकर्णामृत (or कृष्णलीलामृत)
ब्रह्मगुप्त --- खण्डखद्यक, ब्रह्मसिद्धान्त, स्फुत
ब्रह्मसिद्धान्त
बुद्धभट्ट --- अगस्तिमत, रत्नपरीक्षा
बुद्धघोषाचार्य --- पद्यचूडमणि
बुधस्वामिन् --- बृहत्कथाश्लोकसंग्रह
चक्रपाणि --- दशकुमारचरित continues
चक्रपाणिदत्त --- चिकित्सासारसंग्रह
छन्द --- प्राकृतलक्षन
चन्देश्वर --- स्मृतिरत्नाकर, नीतिरत्नाकर
चन्द्र --- चन्द्र व्याकरण
चन्द्रगोमिन् --- शिष्यलेखधर्मकाव्य
चरित्रसुन्दर गनिन् --- महिपलचरित्र
चिदम्बर --- राघवपाण्डवीयायदवीय
चिन्तामणि भट्ट --- शुकसप्तति

0 comments:

Thanks For Visiting plz comments